De politieke filosofie van Niccolò Machiavelli – omwenteling

door Prachtige Pjotr

 Het denken van Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) betekende ongetwijfeld een keerpunt in de politieke filosofie. Hij rekende af met de Aristotelische teleologische denktraditie die het politieke denken domineerde. Hier stond politiek in het teken van het morele keurslijf van de ‘bonum commune’, dat een religieus keurslijf had gekregen door de Kerk. Zij kwamen samen in de christelijke theologie. Hierdoor moest Machiavelli afrekenen met zowel de Kerk als met de gangbare politieke filosofie die grotendeels op de antieke filosofen was gebaseerd. De bedoeling van deze tekst is te achterhalen waarin die machiavellistische filosofie een verandering betekende.  Machiavalli’s streven naar een verenigd Italië dient bekeken te worden vanuit de praktische noodzaak, veeleer dan uit een nationalistisch streven naar eenheid. Dat zou een anachronisme zijn, aangezien nationalisme pas eeuwen later ontstaan is.

 

De politiek werd in de tijd van Machiavelli sterk bepaald door religie. Secularisme bestond in die tijd nog niet en de macht van de Kerk vergrootte zelfs tijdens het leven van de politieke denker. De Rooms-katholieke Kerk was een nooit geziene instelling die uniek was. Die uniekheid lag aan de basis van complicaties met verstrekkende gevolgen. Zij was de erfgenaam van het Romeinse imperium  en had daarom ook heel wat invloed op de aardse politiek. Dit leidde echter tot een problematische relatie tussen de Kerk en de Staat. Het politiektheologische probleem in verband met de Kerk was haar fundamentele dubbelzinnigheid; soms wel schizofrenie. Zij kende namelijk twee gezichten:

 

–          Spiritueel karakter: dit is de eigenlijke zending van de Kerk: ze zou het zielenheil van de gelovigenkudde redden, wat de diepere bestaansreden was van haar spirituele aard. In die zin verzaakt het christendom haar wereldse ambities. De ordening van het aardse of maatschappelijke bestaan door middel van het bedrijven van politiek was dus niet haar hoogste doel.

–          Begeleidende opdracht en wereldse connotaties: het aardse ‘tranendal’ is een soort van wachtkamer voor de eeuwigheid. De Kerk ziet het als haar recht en plicht dat ze een controlerecht opeist over de handel en wandel van alle mensen. Haar aanspraak is immers universeel en de meest ingrijpende van alle heersers. Zij is de ultieme gezagsinstantie, hoewel zij haar gezag meer indirect toepaste.

 

Deze dubbelzinnigheid begon zich te manifesteren toen de Kerk haar eigen machtsapparaat begon uit te bouwen. De invoering van het Christendom als staatsgodsdienst zou leiden tot een onomkeerbare instabiliteit in de relatie tussen de Kerk en de staat. Enerzijds leidde haar spirituele aard naar dat buitenaardse einddoel, de zogenaamde contemplatus mundi. Anderzijds groeide de neiging tot theocratie door haar invloed op het politieke wezen. Het Vaticaan was immers uitgegroeid tot een sterke politieke factor. Het christendom hield in dat men de politiek afdeed als ‘aards’ en ‘inferieur’, maar paradoxalerwijze begon de Kerk zich meer en meer met de aardse politiek te moeien. Daarin ligt eigenlijk de paradoxale houding van de Kerk. Enerzijds haar ideologie die politiek integraal afwijst en anderzijds een neiging tot meer invloed.

 

Aristoteles werd in de 13de-14de eeuw herontdekt via de Arabieren. Deze werd dan ook gebruikt als onderdeel van een antiklerikaal offensief op de Kerk, wiens machtspositie niet door iedereen werd geapprecieerd. Er werden argumenten pro-secularisering ontwikkeld omdat de mens een politiek dier is, en de politieke gemeenschap zijn doel. Onder andere  Marsilius trachtte Aristoteles te hanteren om zo de politieke macht van de Kerk te discrediteren. Zij steunden op de redeneertrant van Aristoteles, waarin de mens zijn natuur kon realiseren in een gemeenschap en waar politiek voor nodig was. De mens was in diens ogen immers een zoôn politikon. Buiten de gemeenschap waren dus geen individuen mogelijk. Enerzijds was er dus de afhankelijkheid van de gemeenschap en anderzijds had men de gemeenschap nodig voor ontplooiing. Dus niet alleen om te overleven maar ook om zich te ontplooien naar het Goede Leven. Hieruit leidt men de wederzijdse verrijking van het individu en de gemeenschap af. Politiek was iets van de wereldse mogendheden en niet van de Kerk. Zij wilden de wereld uit haar religieuze keurslijf halen. Dit mislukte omdat zij geen rekening hielden dat de politieke context grondig veranderd was. Niet alleen kende Aristoteles geen machtsinstelling zoals de Kerk maar was zijn filosofie geschikt voor polissen. Een imperium zou gedoemd zijn om despotisch te zijn en was dus niet geschikt voor Aristotelische ethiek.

 

De Kerk meldde dat Aristoteles’ leer ontoereikend was. Zij onderkende wel de teleologie maar mistte een hogere waarde die daaraan verboden was. De Kerk eigende de leer van Aristoteles zich toe door een opbod te doen op haar denkwijze. Zij voegde immers die hogere waarde toe aan het Aristotelisme. Hierin springt Thomas van Aquino in het oog, die in zijn filosofie het christendom en de leer van Aristoteles trachtte te verzoenen. Het Aristotelisme was in feite een tweesnijdend zwaard dat het politiektheologische probleem niet op zou lossen. Deze zou pas opgelost worden toen Machiavelli’s filosofie een breekpunt bleek te zijn. Wat wilde Machiavelli nu? Hij wilde de invloed van de Kerk op de burgerlijke samenleving beperken en steunde zich hierbij op een compromisloze kritiek. Hij viseert de Kerk via een omweg naar de Oudheid; niet in de zin dat hij de antieke filosofen hanteert maar dat hij ze net afkraakt omdat zij niet bruikbaar waren voor een offensief tegen de Kerk. Hij zoekt dus een totale breuk met het verleden.

 

Machiavelli is in eerste plaats vooral een realist, die het abnormale beziet als een voorwaarde van het normale. Hij legt de nadruk op extreme situaties, de zogenaamde ‘historische keerpunten’. In die optiek krijgen gruwelijke omwentelingen dus een centrale plaats in de Machiavellistische filosofie.  Uitzonderingen krijgen voorrang op de regel. Vrede is in zijn ogen verraderlijk wegens de pacifistische illusie en het verlies van de bittere levensnoodzaak. Aristoteles’ visie op de gemeenschap staat in het perspectief van haar eigenlijke doel. Puur teleologisch dus. De maatschappij moet een kader verschaffen aan haar burgers voor zelfontplooiing en niet enkel de aandacht vestigen op de pathologische trekken (negatieve trekken) van de politiek.

 

Machiavelli verlaat in die zin de teleologische positie en schuift als tegenkanting een genealogisch perspectief naar voor. Hij bekijkt de huidige gestalten van de macht vanuit hun ontstaan. Het begin van een regime of staatsvorm heeft immers weinig te maken met rechtvaardigheid of vrede. De normale, rustige vormen van macht zijn dus een gevolg van uitzonderlijke omstandigheden. In die optiek ziet hij het immorele gedrag als een voorwaarde voor het morele gedrag. Deugdzaamheid als een eiland in een zee van verderf, omdat het enkel daarin kan gedijen. Om reëel bestaande machtsvormen te begrijpen gaat Machiavelli terug tot hun immanente machtsvormen. Geweld is een actuele bestaansvoorwaarde van alle politieke macht. Geweld is een middel tot regeneratie om degeneratie te voorkomen. Machiavelli valt de naïeve pacifistische filosofie aan omdat zij aanzet tot gemakszuchtigheid wat zou leiden tot decadentie en verval. In de ogen van Machiavelli steunde de sterke staat op de virtù, dat zou leiden tot glorie. Vrede zou gemakszucht opwekken, wat zou leiden tot tamheid en wanordelijke toestanden. Dit is onderdeel van de cyclische omwenteling van virtù naar verval en terug via de orde die daarop volgt door de virtù.

 

Dan komt natuurlijk wel de vraag wat de zin is om de gemeenschap te moraliseren. Al wat de Kerk kan bereiken is in Machiavelli’s ogen immers een verstoring van de politiek. Een voorbeeld daarvan is de verzachting van de zeden, wat ertoe leidde dat de dwingende noodzaak om zichzelf te verdedigen is weggevallen. Vroeger werden steden platgebrand en kon de mannelijke bevolking kiezen tussen de overwinning of de dood. Nu dat de keuzemogelijkheden enorm zijn gegroeid door het humanistische karakter van de Kerk en de natuurlijke noodzaak om zich te verdedigen wegvalt, heeft het christendom de goede effecten van de natuurlijke vrees van de dood buiten spel gezet en tegennatuurlijke effecten gepropageerd van een andere vrees: de kunstmatige vrees voor God en de hel. Hierdoor heeft het christendom de voorwaarden voor een gezonde politieke ordening ondermijnd waardoor de burgerzin teloorgaat en de weerbaarheid van de bevolking verdwijnt. Men verliest een vitale prikkel dat leidt tot een algemeen belang dat nagenoeg niets meer waard is, omdat de wil tot de verdediging ervan nihil is. De christelijke religie is ondermijnend omdat zij een ootmoedige levenshouding propageert. Zij is ontwapenend en instilleert in het volk een moraalreligieuze reflex die de politieke wil van haar levenskracht berooft en finaal vernietigd. De apolitieke houding van het christendom an sich zorgt voor een politieke desintegratie van het geheel, een detotalisering van de politiek eenheid dus. Politiek en sociaal was het christendom dus weinig bruikbaar.

 

De macht zou volgens Machiavelli volledig bepaald moeten worden door immanente oorzaken, de natuurlijke gang van zaken dus. Hierin breekt hij met de teleologische denktraditie. Hij is een zogenaamde pleitbezorger van het kwaad in de politiek. Morele doelstellingen hebben volgens hem geen effectieve impact in de werkelijke politiek. Er is dan ook sprake van een driehoeksrelatie tussen de Heerser, de Grandi  en het populo. Zo willen de Grandi[1] macht, maar dat is geen moreel doel. Zij trachten het volk te onderdrukken. Het populo[2] staat dan weer voor een negatief doel: met gerust gelaten worden, “leven en laat leven”. Het volk onderscheidt zich dan wel door zijn onschuld, maar heeft geen politieke verantwoordelijkheid waardoor het van nature gemakszuchtig is en kan de politieke verantwoordelijkheid ook niet aan. De Heerser moet steun zoeken bij het volk tegen de machtigen, omdat haar aantallen de Heerser kunnen kraken of maken. Maar hij zal daarbij niet uit het oog verliezen dat zijn doelstellingen anders zijn dan die van het volk. Het gaat er dus eerder om, om het volk voor de eigen kar te spannen. De Heerser moet de verschillende geledingen van het volk tegen elkaar weten uit te spelen. Fundamenteel is wat hen verdeelt en de Heerser speelt daarop in.

 

De samenleving bestaat uit de umori diversi[3], niet uit een eenheid. Het volk is feitelijk, fundamenteel en onophefbaar verdeeld. Men bereikt meer met irrationaliteit en impulsiviteit dan met rationaliteit. Heterogene impulsen beheersen het gedrag van beide groepen. De Heerser heeft het volk nodig. Omgekeerd ook, om het volk te beschermen tegen de grillen van de adel. Er bestaat dus een wederzijdse steun tussen het volk en de Heerser.  Hetzelfde verhaal ook met de adel, aangezien zij de heerser een militaire slagkracht en financiële steun kunnen geven. Machiavelli wil uiteraard een samenleving waarin de twee tegenovergestelde klassen aan hun trekken komen. Het volk wil vrijheid en de adel wil rijkdom. Volgens Aristoteles heeft de samenleving deugd nodig om het leefbaar en duurzaam te maken. Deugd staat in de kou en moet door de filosofen opgenomen worden, waar Aristoteles een van is. Dit omdat zij de sociale stratificatie kunnen overstijgen, belangeloos zijn en neutraal staan van een sociale klasse[4]. De kritiek van Machiavelli op Aristoteles was minder hard dan bijvoorbeeld op Plato. De Platoonse samenleving was utopisch en zowat onmogelijk, terwijl de Aristotelische samenleving tijdsgebonden en mogelijk was.

 

Samenleven vertoont in die zin geen positieve doelgerichtheid zoals Aristoteles dat bedoelde en mensen zijn dan ook geen politieke dieren. Machiavelli heeft een koele, objectiverende blik op de gemeenschap. Hij plaatst zich buiten de gemeenschap maar is tegelijk gefascineerd door het schouwspel dat ze biedt. Die afstandelijkheid definieert het realisme van Machiavelli. Maar dat hoeft niet meteen gelijkgesteld worden aan de hedendaagse neutrale en objectieve wetenschappelijke afstandsname. De filosofische traditie van de Oudheid doet niet mee aan zulke dingen: oftewel doet men mee, oftewel doet men niet mee. Het menselijke dier is een gemeenschapsdier en staat niet buiten de gemeenschap. De Kerk bekeek haar tegenstander van buitenaf. Machiavelli neemt de spirituele zending van de Kerk onder schot: ‘als er geen andere dimensie is, dan is de politieke gemeenschap een zelfgenoegzame entiteit die alleen naar zichzelf verwijst’.  Deze gemeenschap zou steunen op geweld dat haar tegelijk fundeert en conserveert. Machiavelli gelooft dus in de heilzame werking van geweld en wordt daarom niet voor niets voor een “pleitbezorger van het kwaad” aanzien. Geweld zou de mens door ‘angst en paniek’ tot bezinning brengen. Geweld regenereert en vermijdt immers degeneratie, aldus Machiavelli. Het ‘Goede’ dat door de Kerk gepropageerd wordt zou een tegennatuurlijke indringer zijn in de natuurlijke werking van de menselijke verhoudingen. Dit zou een averechts effect hebben. Die ‘goedheid’ zou een perverse invloed hebben op de sociale werkelijkheid. Machiavelli gelooft immers niet in een Voorzienigheid, dat is in zijn ogen een fabeltje. Zij zou tegen het oorspronkelijke doel ingaan en negatief zijn.

 

Het gezag van Aristoteles is in ieder geval ten dode opgeschreven door Machiavelli. Voor Aristoteles bestond er een hiërarchie van zijnsgoedheid, die gecombineerd kan worden in een deugdelijk regime. Aristoteles moest echter geen antwoord geven op een uitdaging die zou uitgaan van het bestaan van de Kerk. Machiavelli moest dat wél. Het kwam er op aan te kiezen tussen de profane wereld en de ‘andere’, de wereld die gestalte gaf aan een hoogste goed maar in feite wereldvreemd was. Zij was vervreemd geraakt van de natuurlijke orde van het wereldlijke. De Heerser moest in de ogen van Machiavelli gebruik kunnen maken van de Virtù en Fortuna voortdurend uitdagen. Door gebruik van list, durf en improvisatie kon hij de misleiding van Fortuna weerstaan en haar trotseren. Terwijl Fortuna anderen in slaap wiegde door een vals gevoel van veiligheid, wist de Heerser gebruik te maken van de Virtù en zo met een open blik de obstakels uit de weg gaan en de beproeving doorstaan. Deugd en karakter in eerste plaats dus, in plaats van lamlendigheid en gemakszucht. 

P.

[1] Voornamelijk de adel

[2] Het volk

[3] ‘Verschillende humeuren’, die de politiek zouden uitmaken.

[4] cf. Mannheim: freischwebende Intelligenz. Men overstijgt de sociale stratificatie en neemt het op voor de deugd zonder klassenpreferentie.

Advertenties